Az új államháztartási mérlegképes könyvelő képesítés (04115005) képzési feltételei

 

 

Államháztartási mérlegképes könyvelő képzés

 

Programkövetelmény azonosító száma: 04115005

 

1. Az államháztartási mérlegképes könyvelő képzés célja »»  Olyan szakemberek képzése, akik a képzés eredményes befejezése után képes ellátni a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (2) bekezdésében, illetve az államháztartási számviteli jogszabályban meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését, elkészíteni a költségvetési beszámolót, illetve képes ellátni az államháztartás szervezeteinél mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak, így kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét, ideértve a belső információs rendszert is. Szakmai ismeretei alapján ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat.

Megbízója vagy munkaadója felhatalmazása alapján részt vesz az adókötelezettségek teljesítésében, a jogok érvényesítésében. Az adóhatóságok előtti eljárásokban képviseletet lát el.

 

2. Az államháztartási mérlegképes könyvelő képzés célcsoportja »» Mindazon érettségi végzettséggel és a részletes tematika 3.2. pontjában felsorolt szakmai előképzettséggel rendelkező személy, aki költségvetési szervnél a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó részfeladatokat végez, információk átadásával segíti azokat a munkatársakat, akik közreműködnek  a költségvetés beszámoló elkészítésében, a számviteli politika, könyvviteli elszámolás és a beszámoló-készítés rendszerének kialakításában, a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállításában, de a feladatok ellátásához kapcsolódó szakképzettséggel nem rendelkezik, valamint azok, akik az adott szakmai végzettséggel költségvetési szervnél mérlegképes könyvelőként kíván elhelyezkedni.

Részletesen lásd a letölthető képzési programban »»

 

3. Az államháztartási mérlegképes könyvelő képzés során megszerezhető kompetenciák »»

 

A szakmai képzésben résztvevő a képzés eredményes elvégzése után képes lesz:

 • Egy államháztartási szervezet számviteli részlegének irányítására.
 • Ellátni az államháztartási szervezetek esetében mindazokat a feladatokat, amelyek a számviteli szolgáltatás körébe tartoznak.
 • Tisztában lesz az államháztartási szervezeteket érintő jogszabályi környezettel és a lénye- ges gyakorlattal.
 • Összeállítani egy államháztartási szervezet számviteli politikáját és a kapcsolódó szabályzatokat, amely figyelembe veszi a gazdálkodás természetét, sajátosságait.
 • Kialakítani a szükséges analitikus nyilvántartások rendszerét és biztosítani a rendszeres egyeztetést és ellenőrzést a főkönyvi könyveléshez.
 • Ellátni a pénzügyi számviteli szemléletű és a költségvetési számviteli szemléletű megközelítéshez kapcsolódó feladatokat is.
 • Számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások segítségével a hatályos jog- szabályoknak megfelelően kontírozni, könyvelni és adóbevallásokat készíteni.
 • Elkészíteni az ágazatot jellemző speciális jelentéseket (pl. mérlegjelentés, kincstári jelentés, stb.). Képes lesz összeállítani egy államháztartási szervezet költségvetési beszámolóját. Értelmezni, kezelni és feldolgozni a szervezetnél keletkezett pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, szerződéseket.
 • Kapcsolatot tartani a hatóságokkal, felügyeleti szervekkel, irányító szervvel, ismerni fogja az alapvető eljárási szabályokat, megszervezi és biztosítja a szükséges adatszolgáltatások teljesítését irányukba. Érteni fogja a különböző ellenőrzési folyamatok célját és lényegét és képes lesz ezek lebonyolításához segítséget nyújtani.
 • Részt venni a szervezet folyamatainak fejlesztésében, értékelni a felmerülő kockázatokat és javaslatokat megfogalmazni mérséklésükre (ideértve a belső ellenőrzést, utólagos vezetői ellenőrzést).
 • Elvégezni, és szükség esetén megszervezni a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátását.

   

4. A programba való bekapcsolódás feltételei »»

 •     Iskolai végzettség: Érettségi végzettség
 •     Szakmai előképzettség: 
 • 04115002 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés
 • 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés (150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet)
 • 54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő szakképesítés (133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet)
 • 54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés (1/2006. (II. 17.) OM rendelet)
 • 54 3436 03 Mérlegképes könyvelő (vállalkozási szakon) szakképesítés (37/2003. (XII. 27.) OM rendelet)
 • Okleveles könyvvizsgáló
 • regisztrált mérlegképes könyvelő

Részletesen lásd a letölthető képzési programban »»

 •     Szakmai gyakorlat területe és időtartama: ----
 •     Egészségügyi alkalmasság követelmény: ---
 •     Egyéb feltételek:  A felnőttképző minden résztvevővel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződést köt. A már korábban megszerzett előzetes tudás mérését a felnőttképző az Fktv. és egyéb vonatkozó jogszabály előírásai szerint biztosítja, amit a felnőttképzési szerződésben a jogszabályok figyelembevételével feltüntet.

 

5. A programban való részvétel feltételei »»

 •     Részvétel követésének módja: A képzésben résztvevő személy által aláírt jelenléti ív vagy interaktív és távolléti kapcsolattal, avagy zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerrel megvalósuló képzés esetén a jelenlétet igazoló egyéb (elektronikus) dokumentum.
 •     Megengedett hiányzás: Szakmai modulonként nem haladhatja meg a minimális óraszám 30%-át.
 •     Egyéb feltételek:
 1.         munka- és balesetvédelmi előírások betartása
 2.         a felnőttképzési szerződésben meghatározott jogok és kötelezettségek érvényesítés

 

6. Az államháztartási mérlegképes könyvelő tervezett képzési ideje: 160 óra

 

Tananyagegységek

(a képzés fő szerkezeti eleme, a képzési program felépítését adó, önálló tartalommal bíró képzési egység)

 

 

A tananyagegység megnevezése

Összesen

6.1.

Államháztartási szervezetek szabályozása

50

6.2.

Államháztartási szervezetek számvitele és ellenőrzése

160

 

Összesen:

210

Részletesen lásd a letölthető képzési programban »»

 

7. A képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírása »»

A tananyagegységek oktatásának zárásakor kerül sor a tanulási eredmények mérésére és értékelésére (minősítő mérés).

Részletesen lásd a letölthető képzési programban »»

 

8. A tananyagegységek tanulási eredményeinek értékelése »»

A tanulási eredmények mérése akkor eredményes, ha a tananyagegységek szakmai követelményeit a képzésben résztvevő külön-külön minimum 60%-os szinten teljesítette.

 

9. Felmentés a tanulási eredmények mérése alól »»

Részletesen lásd a letölthető képzési programban »»

 

10. Az államháztartási mérlegképes könyvelő képzés zárása »»

A szakmai képzés elvégzésének igazolásáról szóló tanúsítvány kiadásának feltételei:

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a felnőttképző intézmény tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő személy részére, amennyiben az összes tananyagegység tudásmérése megfelelt minősítésű, illetve a képzésben résztvevő felmentést kapott a tanulmányi eredmények mérése alól

Amennyiben minden tananyagegység tudásmérése eredményes, a felnőttképző intézmény a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt állít ki a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszer útján a képzésben résztvevő részére, amely a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

Az államháztartási mérlegképes könyvelő képzésünk letölthető képzési programja »»

 

 

 

 

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!

Államháztartási mérlegképes könyvelő - Debrecen

210 óra, kb. 1 év

Péntekenként 14.00-19.00 óráig

19.875 Ft/részlet (8 részlet)

Részletek, jelentkezés

Államháztartási mérlegképes könyvelő - 0-Távoktatás

210 óra, 10 hónap

TÁVOKTATÁS + online konzultációk: péntek du./szombat de.

26.500,-Ft/részlet (6 részlet)

Részletek, jelentkezés

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!

Államháztartási mérlegképes könyvelő - Debrecen

210 óra, kb. 1 év

Péntekenként 14.00-19.00 óráig

19.875 Ft/részlet (8 részlet)

Részletek, jelentkezés

Államháztartási mérlegképes könyvelő - 0-Távoktatás

210 óra, 10 hónap

TÁVOKTATÁS + online konzultációk: péntek du./szombat de.

26.500,-Ft/részlet (6 részlet)

Részletek, jelentkezés