Tájékoztató

a regisztrált mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésének 2013. január 1-jétől hatályos rendjéről és a regisztrált könyvelőket érintő egyéb jogszabályi változásokról

Új rendszer a kötelező továbbképzésben

A kreditpontos kötelező továbbképzésről szóló jogszabály 2012 decemberében jelent meg a 93/2002. (V.5.) Kormányrendelet módosításával.

A továbbképzési év január 1-jétől december 31-éig tart. A regisztrált mérlegképes könyvelőknek ezen időszak alatt – évente – legalább 16 kreditpontot kell összegyűjteniük. E kreditpontok az alábbi módokon szerezhetőek meg:
1. Képzésben való részvétellel
2. Szakmai szervezeti tagsággal (max. 2 kreditpont)
3. Minősített szakmai kiadvány megvásárlásával (max. 2 kreditpont)

1. Képzéssel megszerezhető kreditpontok

Általános szabály, hogy a továbbképzési évben az előírt legalább 16 kreditpontból mindenkinek

 • 8 kreditpontot számvitel témakörben minősített,
 • 4 kreditpontot a könyvelő regisztrációjával érintett szakterületen kell megszereznie.

Fontos, hogy

 • a fent részletezett kreditpontok csak képzésben való részvétellel szerezhetőek meg,
 • akinek a regisztrációja több szakterületre vonatkozik, annak valamennyi szakterületre vonatkozóan külön-külön meg kell szereznie a 4 szakterületi kreditpontot,
 • az államháztartási szervezetnél dolgozó mérlegképes könyvelőkre az általánostól eltérő szabályok vonatkoznak, melyről alább részletes tájékoztatót talál.

A képzés teljesíthető hagyományos (tantermi) vagy elektronikus (távoktatási) formában.

Az egyes képzők programjainak kreditpont értékét ún. kreditpont-minősítési eljárás során állapítja meg a szaktárca. Az így minősített programok a Kormányzati Portálon is közzétételre kerülnek, megjelölve azok:

 • szakterületi besorolását → vállalkozási, államháztartási, egyéb szervezeti (non profit), pénzintézeti, IFRS
 • témakör szerinti besorolását → számviteli, vagy nem számviteli
 • kreditpont-értékét
 • oktathatóságának időszakát.

A képzéssel megszerzett kreditpontokról a képző intézménynek kell adatot küldenie a hatóságnak, de a képzésekről kiállított igazolásokat a résztvevőknek is gondosan meg kell őrizniük, hiszen az esetlegesen felmerülő adminisztrációs problémák okán a könyvelőknek is szükség szerint igazolniuk kell a kötelezettségük teljesítését.

Államháztartási szervezetnél dolgozókra vonatkozó sajátosságok

Az államháztartási szervezetnél dolgozó és a Szt. 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatokat ellátó regisztrált mérlegképes könyvelőknek 12 kreditpontot központi tematika alapján szervezett (12 órás) oktatáson kell megszerezniük. Ez a kötelezettség független attól, hogy regisztrációjuk melyik szakterületre szól.
Ha az államháztartási szervezetnél dolgozó

 • regisztrációja is államháztartási, akkor a 12-n felüli további 4 kreditpont szabadon választható minősített képzési programmal teljesíthető;
 • regisztrációja nem államháztartási akkor, 4 kreditpontot a könyvelő a regisztrációja szerinti szakterületen kell teljesíteni. (Tehát, ha az államháztartási szervezetnél dolgozó vállalkozási szakos regisztrációval rendelkezik, akkor 4 kreditpontot vállalkozási szakra minősített képzésen kell megszereznie. Amennyiben több szakterületre regisztrált, a 4 szakági pontot minden szakterülethez kötődően teljesíteni kell.)

Az államháztartási szakos regisztrációval rendelkező, de nem államháztartási szervezetnél dolgozókra az általános szabályok vonatkoznak, azzal az eltéréssel, hogy a(z államháztartási) szakra vonatkozó 4 kreditpontot jelentő képzéshez központi tematika készül.

Aktuális továbbképzési kínálatunkról honlapunkon részletes információkat talál.

A képzésen való részvételen túl lehetőség van további kreditpontok szerzésére szakmai szervezeti tagsággal vagy kiadvány vásárlásával.

2. Szakmai szervezeti tagság

2 kreditpontra jogosult – a rendeletben meghatározott feltételek szerint – a minősített szakmai szervezet tagja (ha ennek a szervezetnek legalább az év utolsó 3 hónapjában tagja). Ezzel a lehetőséggel élve továbbképzési évenként legfeljebb 2 kreditpont számítható be a kötelezettség teljesítésébe.

A szakmai szervezet a tagságról igazolást állít ki tagja részére, valamint a tag hozzájárulása esetén – a továbbképzési évet követő január 31-éig – a tagság igazolásához szükséges adatokat bejelenti a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek.

Minősített szakmai szervezetünkről a Kredit Klubról itt tájékozódhat.

3. Kiadvány

Amennyiben a továbbképzésre kötelezett az adott továbbképzési évben valamely kreditpontra minősített – papír alapú vagy elektronikus – kiadvány megvásárlását igazolja, akkor továbbképzési évenként a kiadvány kreditpont-értéke, de legfeljebb 2 kreditpont, beszámítható a továbbképzési kötelezettség teljesítésébe.

A kiadvány megvásárlását a Nemzetgazdasági Minisztérium felé kell igazolnia a nyilvántartásban szereplő mérlegképes könyvelőnek a kiadvány vásárlásakor kapott számla elektronikus másolatának, valamint a kapcsolódó nyilatkozatnak megküldésével az érintett továbbképzési évet követő január 31-ig.

A kreditpontra minősített kiadvány vásárlásáról szóló számla akkor fogadható el kreditpont megszerzésének igazolásaként, ha az a kiadvány egyértelmű beazonosítását lehetővé teszi.

Egy számla alapján maximum 3 személy kérheti a kreditpont elszámolását (ilyenkor a 3 személy mindegyikének nevét és regisztrációs számát fel kell tüntetni).
Kreditpontos szakmai kiadványainkról, valamint a kiadvány vásárlásával megszerezhető kreditpont elszámolásának menetéről bővebb információt ide kattintva olvashat.

A regisztrált mérlegképes könyvelőket érintő egyéb változások

Továbbképzési kötelezettség a regisztráció érdekében

Továbbképzési kötelezettség kapcsolódik a regisztrációs kérelem benyújtásához is. A képzési kötelezettségnek a regisztráció iránti kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban kell eleget tenni a kérelemben megjelölt szakterületnek megfelelően.

Fontos tudnivaló, hogy 2015. január 1-jétől
 • új felvételi kérelem benyújtása,
 • törlést követő újbóli regisztráció, valamint
 • új szakterületre történő felvétel
esetén is fennáll az előzetes továbbképzési kötelezettség!

Egyes szakirányú diplomák továbbra is lehetőséget adnak a regisztrációra

A korábbi kihirdetett, de hatályba nem lépett szabályozás szerint 2013. január 1-jétől szűnt volna meg az egyes szakirányú diplomáknak a mérlegképes könyvelő képesítéssel egyenértékűként való elismerése a regisztráció szempontjából. A 93/2002.(V. 5.) Kormányrendelet 2012. év végi módosítása miatt azonban továbbra is lehetőség van arra, hogy a korábban egyenértékűnek elismert diplomákkal rendelkezők regisztrációs kérelmet nyújthassanak be.

IFRS szakos regisztráció sajátosságai

Amennyiben a kérelmező a kérelem benyújtásakor – a regisztráció előfeltételeként meghatározott egyéb követelmények teljesítése mellett – rendelkezik legalább hároméves igazolt szakmai gyakorlattal IFRS szakterületen, akkor a 2015. június 30-ig benyújtott kérelmek alapján megkezdett hatósági eljárásokban, az engedélyben, illetve az igazolványban és a nyilvántartásban az IFRS szakterületet lehet megjelölni. IFRS szakterületen szerzett szakmai gyakorlatnak minősül az olyan, könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladat végzése, amely a nemzetközi számviteli standardok átfogó ismerete nélkül nem látható el.

Fontos tudnivaló, hogy 2015. január 1-jétől továbbképzési kötelezettség kapcsolódik a regisztrációs kérelem benyújtásához is!

Továbbképzési kötelezettség alóli kimentési kérelem

A kimentési kérelem akkor fogadható el, ha a kérelmező
nyilatkozik arról, hogy minden tőle elvárható lépést megtett a szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítése érdekében, és

 • csatolja a kimentési kérelmet megalapozó dokumentumokat, valamint
 • a kérelmével érintett továbbképzési időszakban, a kimentésre okot adó körülmény felmerülését követően nem végezte a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését, és
 • nem nyújtott éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló vagy összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítésére irányuló szolgáltatást.

A regisztrációval összefüggő valamennyi kérelem esetében a szaktárca jogosult eljárni:
Nemzetgazdasági Minisztérium Számviteli és Felügyeleti Főosztály, Felügyeleti Osztály
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
E-mail: szakkepzes@ngm.gov.hu