Adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők kötelező továbbképzése

ART 175/A. § (1)-(3):

"(1) Aki adótanácsadói, adószakértői, illetve okleveles adószakértői tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartását vezető szervezetnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint bejelenteni.

(2) Bejelentés alapján az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásába fel kell venni azt a természetes személyt, aki

a) büntetlen előéletű,

b) nem áll gazdasági, pénzügyi-számviteli vagy jogi végzettséghez kötött munkakörnek megfelelő foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és

c) rendelkezik az e törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel, szakképzettséggel és gyakorlattal, valamint megfelel az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott egyéb feltételeknek.

(3) Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet adótanácsadói, adószakértői, illetve okleveles adószakértői tevékenységet - az (1) bekezdés szerinti bejelentést követően - akkor folytathat, ha legalább egy tagja vagy alkalmazottja az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásában szerepel."

Általános tudnivalók a továbbképzésről

A 26/2008 (VIII.30.) PM rendelet szerinti névjegyzékben szereplő természetes személy szakmai továbbképzésen köteles részt venni azon a szakterületen, amely tevékenységet folytatók névjegyzékében szerepel (adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő).

A továbbképzési időszak tartama 5 év. Az első továbbképzési időszak az igazolvány kiállításának napjával, a további továbbképzési időszakok az előző továbbképzési időszak utolsó napját követő nappal kezdődnek.

A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt összesen legalább 100 kreditpontok kell teljesítenie úgy, hogy a továbbképzési időszak legalább három naptári évében részt vesz valamely továbbképzésen.

Továbbképzésnek minősül

a) az NGM szakértői bizottsága által minősített továbbképzési program (kreditpont-értéke legfeljebb 20 lehet),

b) a jogi és igazgatási, vagy a gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakon lezárt félév (10 kreditpontot ér),

c) a nemzetgazdasági miniszter ágazatába tartozó szakképesítés megszerzése (20 kreditpontot ér)

d) az okleveles könyvvizsgálói szakképesítés megszerzése (25 kreditpontot ér)

e) gazdaságtudományi, vagy jogtudományi tudományágban doktori képzést folytató doktori iskolában doktori fokozat megszerzése (30 kreditpontot ér).

 

Letölthető dokumentumok:

Tájékoztató

a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáról

Adatlap

 

Átvételi elismervény

 

Tájékoztató a kreditpontok gyűjtésének szabályairól