Adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők kötelező továbbképzése

Art. 248. § [Tevékenység végzéséhez szükséges bejelentés]

(1) Aki adótanácsadói, adószakértői vagy okleveles adószakértői tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételét végző szervezetnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerint bejelenteni.

(2) Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet adótanácsadói, adószakértői vagy okleveles adószakértői tevékenységet akkor folytathat, ha legalább egy tagja vagy alkalmazottja - az (1) bekezdés szerinti bejelentést követően az adótanácsadói, az adószakértői vagy az okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosult.

251. § [Szakértői nyilvántartásba történő felvétel]

(1) Bejelentés alapján az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásába fel kell venni azt a természetes személyt, aki

a) büntetlen előéletű,

b) nem áll gazdasági, pénzügyi-számviteli vagy jogi végzettséghez kötött munkakörnek megfelelő foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és

c) rendelkezik az e törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott szakmai képesítéssel, szakképzettséggel és gyakorlattal, valamint megfelel az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott egyéb feltételeknek.

Az egyes nyilvántartásoknál figyelembe veendő speciális szakmai követelményeket az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító engedélyek kiadásának és visszavonásának feltételeiről, továbbá a kapcsolódó nyilvántartás vezetésének és a nyilvántartásban szereplők továbbképzésének szabályairól szóló 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet (a továbbiakban: PM rendelet) 2. §-a tartalmazza.

Adótanácsadók esetében a nyilvántartásba történő felvétel Art.-ben rögzítetten túli további feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen adótanácsadó szakképesítéssel.

Adószakértők esetében a nyilvántartásba történő felvétel Art.-ben rögzítetten túli további feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen

a) szakirányú (jogász; közgazdász; igazgatásszervezői szakon) egyetemi vagy főiskolai végzettséggel, illetve szakirányú alapképzésben vagy mesterképzésben (a jogi és igazgatási vagy a gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakon) szerzett végzettséggel és szakképzettséggel, és adótanácsadó vagy pénzügyi tanácsadó (adó- és illeték szakon vagy adó-, illeték- és vámszakon) vagy okleveles könyvvizsgáló szakképesítéssel, valamint hároméves, a szakképesítés megszerzését követően, a kérelem benyújtását megelőzően adótanácsadás vagy pénzügyi tanácsadás területén megszerzett szakmai gyakorlattal; vagy

b) nem szakirányú egyetemi avagy főiskolai végzettséggel, illetve nem szakirányú alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett végzettséggel és szakképzettséggel, és adótanácsadó vagy pénzügyi tanácsadó (adó- és illeték szakon vagy adó-, illeték- és vámszakon) vagy okleveles könyvvizsgáló szakképesítéssel, valamint ötéves, a szakképesítés megszerzését követően, a kérelem benyújtását megelőzően adótanácsadás vagy pénzügyi tanácsadás területén megszerzett szakmai gyakorlattal.

Okleveles adószakértők esetében a nyilvántartásba történő felvétel Art.-ben rögzítetten túli további feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen okleveles adószakértő szakképesítéssel.

Általános tudnivalók a továbbképzésről

A 26/2008 (VIII.30.) PM rendelet szerinti névjegyzékben szereplő természetes személy szakmai továbbképzésen köteles részt venni azon a szakterületen, amely tevékenységet folytatók névjegyzékében szerepel (adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő).

A továbbképzési időszak tartama 5 év. Az első továbbképzési időszak az igazolvány kiállításának napjával, a további továbbképzési időszakok az előző továbbképzési időszak utolsó napját követő nappal kezdődnek.

A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt összesen legalább 100 kreditpontok kell teljesítenie úgy, hogy a továbbképzési időszak legalább három naptári évében részt vesz valamely továbbképzésen.

Továbbképzésnek minősül

a) az NGM szakértői bizottsága által minősített továbbképzési program (kreditpont-értéke legfeljebb 20 lehet),

b) a jogi és igazgatási, vagy a gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakon lezárt félév (10 kreditpontot ér),

c) a nemzetgazdasági miniszter ágazatába tartozó szakképesítés megszerzése (20 kreditpontot ér)

d) az okleveles könyvvizsgálói szakképesítés megszerzése (25 kreditpontot ér)

e) gazdaságtudományi, vagy jogtudományi tudományágban doktori képzést folytató doktori iskolában doktori fokozat megszerzése (30 kreditpontot ér).

Letölthető dokumentumok:

Tájékoztató

a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáról

Adatlap

 

Átvételi elismervény

 

Tájékoztató a kreditpontok gyűjtésének szabályairól